Medezeggenschapsraad


Wat doet de MR?

Elke school heeft een Medezeggenschapsraad (MR). De Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) schrijft dat voor. De MR is het orgaan waarin de diverse belangen die in de school aanwezig zijn, worden vertegenwoordigd. De MR spreekt voor zowel leerlingen, ouders als personeel. Het aantal MR-zetels is gekoppeld aan de schoolgrootte. Personeelsleden worden d.m.v. verkiezing MR-lid. Het doel van het MR-werk is om te oordelen over het beleid van de schooldirectie en/of het schoolbestuur. De MR heeft het recht om met het bevoegd gezag alle onderwerpen te bespreken die de school betreffen. Ook heeft de MR recht op alle informatie die voor het uitoefenen van die taak noodzakelijk is.
U kunt de MR per mail bereiken via mr@bs-klimop.nl.

Wie zijn de leden van de MR?

Personeelsgeleding:

 


Mayca Schrama

Mijn naam is Mayca Schrama en ik woon in Aalsmeer. Sinds het schooljaar 2020/2021 werk ik met veel plezier op de Klimop. Op maandag t/m vrijdag geef ik les aan groep 6B. Tijdens mijn lessen vind ik het leuk om coöperatieve en actieve werkvormen in te zetten. Naast het lesgeven vind ik het interessant om op een andere manier bezig te zijn met het onderwijs. Daarom zit ik nu sinds het schooljaar oktober 2021 in de Medezeggenschapsraad.  


Michelle Stevens

Ik ben Michelle Stevens en ik werk met veel plezier op de Klimop. De afgelopen jaren heb ik les gegeven aan verschillende groepen en kinderen begeleid met extra onderwijsbehoeften. Sinds een aantal jaar werk ik parttime in groep 3.  Daarbij ben ik lid van de MR en behartig daar zo goed mogelijk de belangen van mijn collega's en natuurlijk onze leerlingen. Ik hoop door mijn lidmaatschap een luisterend oor te zijn voor ouders, leerkrachten en ondersteunend personeel. Ik wil graag meedenken en praten over beleid en belangrijke zaken die onze school aangaan. Onderwijs is voortdurend in beweging. Hier wil ik graag mijn positieve kritische bijdrage aan leveren. Samen maken wij de basisschool! Een plek waar onze kinderen met goede herinneringen op terug moeten kijken.


Oudergeleding:

Michelle Herring

Ik ben Michelle Herring en ik maak sinds 2021 deel uit van de MR van de Klimop. Ik heb (bijna) twee kinderen op de Klimop: Dante gaat momenteel naar groep 4 en Luke gaat dit jaar naar groep 1. Ik werk bij de overheid als senior adviseur waar ik mij inzet voor het burgerperspectief en waar ik mij dus ook tijdens mijn werk bezighoud met beleids- en andere relevante vraagstukken. Ik zet mij in om zorg te dragen voor de school en, waar nodig, een duidelijk standpunt in te nemen namens alle ouders. Ook wil en kan ik bijdragen op het gebied van innovatie. Ik zet me in voor het onderzoeken en invoeren van nieuwe mogelijkheden op het gebied van leren, communicatie en technologie om zo onze kinderen goed voor te bereiden op de toekomstige arbeidsmarkt en het leven in de moderne maatschappij.

Roelof van Laar

Ik ben Roelof, vader van Janna (7a) en Melle (4b). Ik werk als zelfstandig adviseur op het gebied van kinderrechten en heb internationale kinderrechten gestudeerd aan de Universiteit Leiden. Ik ben sinds 2019 lid van de MR en vindt het fijn om op die manier betrokken te zijn bij de school. Sinds dit jaar ben ik voorzitter van de MR.


Vanessa Huizinga
   
Mijn naam is Vanessa Huizinga en ik ben de moeder van Sarah uit groep 7B. Al bijna zes jaar ben ik lid van de oudergeleding. Als MR lid zit je in de unieke positie om een kijkje in de keuken van de Klimop te krijgen en mee te denken over hoe we onze school nog beter, leuker en veiliger te maken. Aan het einde van dit schooljaar treed ik af, want dan zit mijn tijd bij de medezeggenschapsraad erop. Wie weet is mijn plek iets voor jou?


 

Hoe werkt de MR?

De MR vergadert minimaal 6 keer per jaar. De vergaderingen zijn gedeeltelijk openbaar. Tijdens die vergaderingen worden in principe drie overlegdoelen nagestreefd: het verkrijgen van informatie, het oplossen van problemen en het nemen van besluiten. De voorzitter stelt de agenda vast. Tijdens een gedeelte van de vergadering zijn vertegenwoordigers van de schoolleiding aanwezig. Zij lichten diverse agendapunten toe, doen mededelingen en beantwoorden vragen van de MR. De MR heeft instemmingbevoegdheid in een aantal aangelegenheden. Dat betekent dat er pas een besluit over deze onderwerpen mag worden genomen als de MR het ermee eens is. Soms geldt de instemmingbevoegdheid uitsluitend voor een van de afzonderlijke geledingen van de MR (personeel, ouders of leerlingen). Het gaat over de volgende onderwerpen:

De MR heeft adviesbevoegdheid in een aantal aangelegenheden. Dat betekent dat er weliswaar een besluit over deze onderwerpen mag worden genomen tegen het advies van de MR in, maar de uitvoering ervan mag pas na zes weken geschieden. Het gaat over de volgende onderwerpen:

Als er sprake is van geschillen tussen de MR en het bevoegd gezag, dan kunnen beide partijen het geschil voorleggen aan een onafhankelijke geschillencommissie die vervolgens uitspraak doet. Die uitspraak is bindend.

Omdat onze scholen onderdeel zijn van Stichting Meer Primair (http://meerprimair.nl/), bestaat er ook een MR voor alle Meer Primair-scholen: de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De GMR spreekt namens alle aangesloten scholen over zaken van gemeenschappelijk belang. Soms draagt de MR bevoegdheden over aan de GMR. De GMR bestaat uit leden die uit de afzonderlijke medezeggenschapsraden worden gekozen. De raad van bestuur is bij deze vergaderingen aanwezig. De Klimopschool wordt hier vertegenwoordigd door Roland Mols.Vergaderdata, notulen en documenten
Notulen 27 oktober 2021
Activiteitenplan 2021-2022

Notulen 25 mei 2021
Notulen 8 februari 2021


Statuut MR-Meer Primair 
Reglement MR-Meer Primair