Medezeggenschapsraad

Basisschool Klimop

Wat doet de MR?

Elke school heeft een Medezeggenschapsraad (MR). De Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) schrijft dat voor. De MR is het orgaan waarin de diverse belangen die in de school aanwezig zijn, worden vertegenwoordigd. De MR spreekt voor zowel leerlingen, ouders als personeel. Het aantal MR-zetels is gekoppeld aan de schoolgrootte. Personeelsleden worden d.m.v. verkiezing MR-lid. Het doel van het MR-werk is om te oordelen over het beleid van de schooldirectie en/of het schoolbestuur. De MR heeft het recht om met het bevoegd gezag alle onderwerpen te bespreken die de school betreffen. Ook heeft de MR recht op alle informatie die voor het uitoefenen van die taak noodzakelijk is.
U kunt de MR per mail bereiken via mr@bs-klimop.nl.

Werkzaamheden MR

De MR vergadert minimaal 6 keer per jaar. De vergaderingen zijn gedeeltelijk openbaar. Tijdens die vergaderingen worden in principe drie overlegdoelen nagestreefd: het verkrijgen van informatie, het oplossen van problemen en het nemen van besluiten. De voorzitter stelt de agenda vast. Tijdens een gedeelte van de vergadering zijn vertegenwoordigers van de schoolleiding aanwezig. Zij lichten diverse agendapunten toe, doen mededelingen en beantwoorden vragen van de MR. De MR heeft instemmingbevoegdheid in een aantal aangelegenheden. Dat betekent dat er pas een besluit over deze onderwerpen mag worden genomen als de MR het ermee eens is. Soms geldt de instemmingbevoegdheid uitsluitend voor een van de afzonderlijke geledingen van de MR (personeel, ouders of leerlingen). Het gaat over de volgende onderwerpen:

 • onderwijskundige doelstellingen
 • schoolplan
 • schoolgids
 • arbeidsomstandigheden
 • schoolreglement

De MR heeft adviesbevoegdheid in een aantal aangelegenheden. Dat betekent dat er weliswaar een besluit over deze onderwerpen mag worden genomen tegen het advies van de MR in, maar de uitvoering ervan mag pas na zes weken geschieden. Het gaat over de volgende onderwerpen:

 • lesrooster
 • financieel beleid
 • onderwijskundige projecten
 • schoolorganisatie
 • beleid t.a.v. ontslag en aanstelling van personeel (inclusief schoolleiding)
 • managementstatuut
 • toelating en verwijdering van leerlingen
 • vakantieregelingen
 • verbouwingen en onderhoud

Als er sprake is van geschillen tussen de MR en het bevoegd gezag, dan kunnen beide partijen het geschil voorleggen aan een onafhankelijke geschillencommissie die vervolgens uitspraak doet. Die uitspraak is bindend.

Omdat onze scholen onderdeel zijn van Stichting Meer Primair (http://meerprimair.nl/), bestaat er ook een MR voor alle Meer Primair-scholen: de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De GMR spreekt namens alle aangesloten scholen over zaken van gemeenschappelijk belang. Soms draagt de MR bevoegdheden over aan de GMR. De GMR bestaat uit leden die uit de afzonderlijke medezeggenschapsraden worden gekozen. De raad van bestuur is bij deze vergaderingen aanwezig. De Klimopschool wordt hier vertegenwoordigd door Philippe van Ham.