Privacy en AVG 

Privacy en AVG

Sinds 25 mei 2018 is de handhaving gestart van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze nieuwe privacywet geldt in de hele Europese Unie en heeft als doel de bescherming van persoonsgegevens te verbeteren. Organisaties die werken met persoonsgegevens dienen ervoor zorg te dragen dat deze veilig worden gebruikt, beheerd en opgeslagen uitsluitend door hen die daar beroepshalve een belang bij hebben. Als basisschool verwerken wij persoonsgegevens van uw kind(eren) om onze verplichtingen als onderwijsinstelling te kunnen nakomen. Zo hebben wij bijvoorbeeld de gegevens nodig om uw kind aan te melden als leerling op onze school en om de leerontwikkeling bij te houden. Daarnaast hebben wij de wettelijke verplichting om bepaalde gegevens door te sturen naar andere partijen, zoals DUO (ministerie van Onderwijs) en leerplicht.
Uitgangspunt is dat wij als organisatie alleen persoonsgegevens mogen verwerken en delen met andere organisaties en personen als wij hiervoor een juridische grondslag hebben. Dit kan soms betekenen dat wij onze informatievoorziening op een andere manier zullen inrichten.

De AVG heeft ook als consequentie dat voor gebruik van bepaalde persoonsgegevens extra toestemming moet worden gevraagd. Bij kinderen onder de 16 jaar mogen alleen de ouders toestemming geven. Zo zullen wij u bij de aanmelding van uw kind schriftelijk toestemming vragen voor het gebruik van beeldmateriaal en u jaarlijks eraan herinneren dat u dit mag wijzigen.

In onze privacyverklaring is beschreven hoe de school omgaat met haar leerlinggegevens, en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen. Wilt u meer weten over hoe wij binnen de Stichting Meer Primair omgaan met de AVG? Dan kunt u hierover meer informatie vinden op de website van Meer Primair via www.meerprimair.nl/privacy/.

De volgende documenten zijn ook van belang in het kader van sociale veiligheid en privacy: 
1. Reglement gebruik internet en sociale media
2. Transparantie over privacy een toelichting

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
In verband met de wet op de privacy zijn wij extra alert op de beveiliging van uw gegevens.
U zult daarom op de website alleen algemene informatie vinden. In de schoolapp kunt u in een besloten omgeving meer zien van uw kind in de groep.

Gelieve deze foto's alleen te gebruiken voor persoonlijke doeleinden. Indien u deze foto's verspreid zonder toestemming van de betreffende ouders van de kinderen die op de foto's staan, is de school niet verantwoordelijk.