Medezeggenschapsraad (MR)

Wat doet de MR?

Elke school heeft een Medezeggenschapsraad (MR). De Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) schrijft dat voor. De MR is het orgaan waarin de diverse belangen die in de school aanwezig zijn, worden vertegenwoordigd. De MR spreekt voor zowel leerlingen, ouders als personeel. Het aantal MR-zetels is gekoppeld aan de schoolgrootte. Personeelsleden worden d.m.v. verkiezing MR-lid. Het doel van het MR-werk is om te oordelen over het beleid van de schooldirectie en/of het schoolbestuur. De MR heeft het recht om met het bevoegd gezag alle onderwerpen te bespreken die de school betreffen. Ook heeft de MR recht op alle informatie die voor het uitoefenen van die taak noodzakelijk is.
U kunt de MR per mail bereiken via mr@bs-klimop.nl.

Wie zijn de leden van de MR?

Personeelsgeleding:

 • Barbara Halverstad
 • Marloes Lambriex
 • Michelle Stevens

Oudergeleding:

 • Rutger Steenbrink (voorzitter) niet op de foto
 • Mylène Miltenburg (vice-voorzitter)
 • Vanessa Huizinga

Hoe werkt de MR?

De MR vergadert minimaal 6 keer per jaar. De vergaderingen zijn gedeeltelijk openbaar. Tijdens die vergaderingen worden in principe drie overlegdoelen nagestreefd: het verkrijgen van informatie, het oplossen van problemen en het nemen van besluiten. De voorzitter stelt de agenda vast. Tijdens een gedeelte van de vergadering zijn vertegenwoordigers van de schoolleiding aanwezig. Zij lichten diverse agendapunten toe, doen mededelingen en beantwoorden vragen van de MR. De MR heeft instemmingbevoegdheid in een aantal aangelegenheden. Dat betekent dat er pas een besluit over deze onderwerpen mag worden genomen als de MR het ermee eens is. Soms geldt de instemmingbevoegdheid uitsluitend voor een van de afzonderlijke geledingen van de MR (personeel, ouders of leerlingen). Het gaat over de volgende onderwerpen:

 • onderwijskundige doelstellingen
 • schoolplan
 • schoolgids
 • arbeidsomstandigheden
 • schoolreglement

De MR heeft adviesbevoegdheid in een aantal aangelegenheden. Dat betekent dat er weliswaar een besluit over deze onderwerpen mag worden genomen tegen het advies van de MR in, maar de uitvoering ervan mag pas na zes weken geschieden. Het gaat over de volgende onderwerpen:

 • lesrooster
 • financieel beleid
 • onderwijskundige projecten
 • schoolorganisatie
 • beleid t.a.v. ontslag en aanstelling van personeel (inclusief schoolleiding)
 • managementstatuut
 • toelating en verwijdering van leerlingen
 • vakantieregelingen
 • verbouwingen en onderhoud

Als er sprake is van geschillen tussen de MR en het bevoegd gezag, dan kunnen beide partijen het geschil voorleggen aan een onafhankelijke geschillencommissie die vervolgens uitspraak doet. Die uitspraak is bindend.

Omdat onze scholen onderdeel zijn van Stichting Meer Primair (http://meerprimair.nl/), bestaat er ook een MR voor alle Meer Primair-scholen: de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De GMR spreekt namens alle aangesloten scholen over zaken van gemeenschappelijk belang. Soms draagt de MR bevoegdheden over aan de GMR. De GMR bestaat uit leden die uit de afzonderlijke medezeggenschapsraden worden gekozen. De raad van bestuur is bij deze vergaderingen aanwezig. De Klimopschool wordt hier vertegenwoordigd door Roland Mols.

Vergaderdata en notulen MR

Maandag 11 november 2018 20181105 Notulen MR
Donderdag 27 september 2018 20180927 Notulen MR
Maandag 2 juli 2018 20180702 Notulen MR
Donderdag 24 mei 2018 20180524 Notulen MR
Dinsdag 13 maart 2018 20180313 Notulen MR
Donderdag 18 januari 2018 20180118 Notulen MR
Dinsdag 14 november 2017 20171114 Notulen MR
Donderdag 21 september 2017 20170921 Notulen MR
Woensdag 14 juni 2017 20170614 Notulen MR
Dinsdag 18 april 2017 20170418 Notulen MR
Woensdag 1 maart 2017 20170301 Notulen MR
Donderdag 12 januari 2017 20170112 Notulen MR
Woensdag 16 november 2016 20161116 Notulen MR
Woensdag 14 september 2016 20160914 Notulen MR
Donderdag 30 juni 2016 20160630 Notulen MR
Woensdag 11 mei 2016 20160511 Notulen MR
Donderdag 10 maart 2016 20160310 Notulen MR
Donderdag 14 januari 2016 20160114 Notulen MR
Woensdag 4 november 2015 20151104 Notulen MR
Woensdag 2 september 2015 20150902 Notulen MR
Maandag 15 juni 2015 20150615 Notulen MR
Maandag 21 april 2015 20150421 Notulen MR
Maandag 2 maart 2015 20150302 Notulen MR

Maandag 27 oktober 2014 20141027 Notulen MR
Maandag 9 september 2014 20140909 notulen MR
Maandag 16 juni 2014 20140623 Notulen MR
Maandag 19 mei 2014 vervallen
Maandag 17 maart 2014 20140317 Notulen MR
Maandag 27 januari 2014 20140127 Notulen MR
Maandag 2 december 2013 20131202 Notulen MR
Maandag 14 oktober 2013 20131014 Notulen MR
Maandag 2 september 2013 20130902 Notulen MR

Overige documenten MR

Activiteitenplan MR-Klimop 2017-2018 Activiteitenplan MR 2017-2018
Activiteitenplan MR-Klimop 2016-2017 Activiteitenplan MR 2016-2017
Activiteitenplan MR-Klimop 2015-2016 Activiteitenplan MR 2015-2016
Activiteitenplan MR-Klimop 2014-2015 Activiteitenplan MR 2014-2015
Jaarverslag 2016-2017 Jaarverslag MR 2016-2017
Jaarverslag 2015-2016 Jaarverslag MR 2015-2016
Jaarverslag 2014-2015 Jaarverslag MR 2014-2015
Jaarverslag 2013-2014 Jaarverslag MR 2013-2014
Statuut MR-Meer Primair Statuut MR Meer Primair
Reglement MR-Meer Primair Reglement MR Meer Primair 2017-2019
Jaarverslag GMR (Meer Primair) 2016-2017 Jaarverslag GMR 2016-2017 Meer Primair