Communicatieplan BS Klimop 

  

Wanneer  

De recente schoolgids staat jaarlijks op de website. 

De jaarkalender is doorlopend te vinden op de website en Parro app. 

De nieuwsbrief ontvangen ouders vrijwel elke donderdag. 

We streven ernaar dat minimaal 1x per week de groepsleerkracht een bericht in Parro stuurt. Meer mag natuurlijk altijd, maar dat laten we aan de leerkracht zelf over. 

De agenda zetten we zo veel mogelijk in het begin van het schooljaar klaar, een paar weken voor aanvang van een belangrijke activiteit sturen we een mededeling ter herinnering. 

Aan de start van het jaar krijgen ouders een maand de tijd om hun privacy voorkeuren in de Parro app te wijzigen.” Daarover ontvangen zij bericht via de nieuwsbrief.  

Een geannuleerde activiteit blijft in de agenda van de ouders staan in lichtgrijs en doorstreept. Met het prullenbakje kunnen de ouders de activiteit dan definitief verwijderen. 

Wat en/of waarover  

In Parro staan: Afspraken voor de komende dagen, oudergesprekken, uitjes, spullen meenemen, vrijwilligers vragen, leuke mededelingen of foto’s (mag ook omtrent lesdoelen of blokdoelen). 

In de Parro agenda staan: activiteiten, huiswerk en toetsen. 

Ouders krijgen aan de start van het schooljaar 1 maand de tijd om privacy voorkeuren in de Parro app te wijzigen. De functie jaarboek staat aan voor ouders. De jaarboek functie stelt ouders in staat aan het eind van het schooljaar een jaarboek met foto's uit de Parroapp te bestellen. Dit betekent dat leerkrachten (met het AVG icoon in de app) erop letten geen foto’s te plaatsen van kinderen waarvan er geen beeldmateriaal in de Parro app mag.   

Wanneer leerkrachten meer informatie willen delen met de ouders van hun klas doen zij dat middels mailcontact. Het betreft dan huishoudelijke en onderwijsinhoudelijke informatie betreffende de eigen klas.  De regelmaat van deze e-mails is variërend per leerjaar.  

Bereikbaarheid & reacties  

Contact met de leerkracht in Parro is mogelijk, indien de leerkracht deze functie wenst aan te zetten. Er is besloten de leerkracht een eigen keuze te laten maken met de reden dat we aan het eind van dit eerste jaar ervaringen willen uitwisselen alvorens daar een besluit over te nemen. De leerkracht daarnaast bereikbaar per e-mail. Telefonisch kunt u de leerkrachten buiten lestijden bereiken.  

Reactie snelheid  

 We streven naar een vlotte communicatie, maar leerkrachten zijn niet verplicht direct te reageren. Immers staan ze het grootste deel van de dag voor de klas. Lesgeven en aandacht voor het kind krijgen voorrang. 

De functie "ouders van een groep mogen onderling contact (één-op-één) leggen via Parro" staat in alle groepen uit. Als school zijn we van mening dat dit niet genoeg toegevoegde waarde heeft omdat er al gebruik wordt gemaakt van whatsapp groepen onder ouders.  

Wat mag waar  

Over voortgang, gedrag of bijzonderheden van een kind communiceren we niet via de app. We maken graag een afspraak voor persoonlijk contact. 

De rapportgesprekken worden 3 keer per jaar via de Parro app ingedeeld. Iedere leerkracht doet dit zelf. Duo’s spreken onderling met elkaar af of de gesprekken gezamenlijk of alleen gedaan worden. Er mogen ook ‘s middags gesprekken worden ingeroosterd. Er worden data afgesproken waarop de gezinnen met meerdere kinderen kunnen inschrijven en wanneer de andere gezinnen kunnen inschrijven.  

Het Parro jaarboek is een functie die aanstaat. Ouders mogen dan eind van het schooljaar zelf een jaarboekje laten afdrukken van de foto's die in Parro zijn geplaatst. Van leerkrachten wordt dan wel verwacht dat zij geen foto’s in Parro plaatsen van kinderen die daar niet in mogen. Dat is voor leerkrachten te controleren in de app met het privacy logo. Mocht een leerkracht zich toch vergissen dan verwachten wij dat ouders leerkrachten daar op een vriendelijke manier op attent maken.  

Privacy en AVG

Sinds 25 mei 2018 is de handhaving gestart van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze nieuwe privacywet geldt in de hele Europese Unie en heeft als doel de bescherming van persoonsgegevens te verbeteren. Organisaties die werken met persoonsgegevens dienen ervoor zorg te dragen dat deze veilig worden gebruikt, beheerd en opgeslagen uitsluitend door hen die daar beroepshalve een belang bij hebben. Als basisschool verwerken wij persoonsgegevens van uw kind(eren) om onze verplichtingen als onderwijsinstelling te kunnen nakomen. Zo hebben wij bijvoorbeeld de gegevens nodig om uw kind aan te melden als leerling op onze school en om de leerontwikkeling bij te houden. Daarnaast hebben wij de wettelijke verplichting om bepaalde gegevens door te sturen naar andere partijen, zoals DUO (ministerie van Onderwijs) en leerplicht.
Uitgangspunt is dat wij als organisatie alleen persoonsgegevens mogen verwerken en delen met andere organisaties en personen als wij hiervoor een juridische grondslag hebben. Dit kan soms betekenen dat wij onze informatievoorziening op een andere manier zullen inrichten.
De AVG heeft ook als consequentie dat voor gebruik van bepaalde persoonsgegevens extra toestemming moet worden gevraagd. Bij kinderen onder de 16 jaar mogen alleen de ouders toestemming geven. Zo zullen wij jaarlijks om uw toestemming vragen voor het gebruik van o.a. beeldmateriaal.
In onze privacyverklaring is beschreven hoe de school omgaat met haar leerlinggegevens, en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen.  Wilt u meer weten over hoe wij binnen de Stichting Meer Primair omgaan met de AVG? Dan kunt u hierover meer informatie vinden op de website van Meer Primair via www.meerprimair.nl/privacy/.


Reglement internet en sociale media

Sociale media spelen een belangrijke rol in het leven van leerlingen en onderwijzend personeel. Het gebruik van sociale media is onderdeel van het gedrag van leerlingen binnen de school. Sociale media kunnen helpen om het onderwijs te verbeteren en de lessen leuker te maken, om contact te houden met vrienden, te experimenteren en grenzen te verleggen. Maar sociale media brengen ook risico’s met zich mee, zoals pesten en het ongewild delen van foto’s of andere gegevens.
Met dit reglement kan het gesprek op school, in de klas maar ook thuis gevoerd worden over wat er acceptabel is op sociale media (en wat niet). De afspraken zijn van toepassing op alle leerlingen van Meer Primair, voor het gebruik van sociale media op mobiele telefoons en andere (mobiele) devices. Niet alleen op school en in de klas, maar ook in het mediagebruik buiten de school.
Onder het gebruik van sociale media verstaan we het gebruik van programma’s waarmee online informatie kan worden opgezocht, gedeeld en gepresenteerd. Denk bijvoorbeeld aan Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Snapchat maar ook alle (nieuwe) hiermee vergelijke programma’s en apps.